مدیریت آموزش و پرورش شهرستان شهر قدس
دو شنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ (۱۴۰۰/۰۱/۳۰)
Monday , (2021/04/19)
سرویس های میز خدمت

ثبت شكایت

فرم زیر را با دقت تکمیل نمایید


Copyright © 1399 Shakhes Rayane Sepahan
Ver : (6.4)
tell : 031-33383841
Email : Poshtibani@ShakhesRayane.ir